Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

                                                        

                                                                                                                                                               Tvirtinu:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

2015 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato nuostatai

 

     Lietuvos Respublikos čempionatą organizuoja ir praveda Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS).

 

1. Tikslas ir uždaviniai

 

1.1. Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos   šaškių kompozitorius.

 

2. Varžybų vykdymo tvarka

 

2.1. Čempionatas pravedamas neakivaizdžiai nuo 2015 metų liepos mėnesio 01 dienos iki 2015 metų gruodžio mėnesio 31 dienos trijuose skyriuose:

  • «Problemos»

  • «Daminės problemos»

  • «Etiudai»

Teminių užduočių skyriuose nėra.

 

2.2. Čempionate turi teisę dalyvauti LŠKMS nariai, taip pat kitų Lietuvos šaškių federacijos (LŠF) klubų nariai, jeigu jų klubai iki 2015 metų vasario mėnesio 01 dienos sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF. Čempionato dalyviai, kurie nėra LŠKMS nariai, turi nurodyti kokiam LŠF klubui priklauso.

Varžybų starto (dalyvio) mokesčio nėra.

 

2.3. Varžybos vykdomos sutinkamai su Tarptautinių šaškių kompozicijos Taisyklių (rusiškos šaškės) [toliau nuostatų tekste naudojamas sutrumpinimas TT-64] reikalavimais, išskyrus:

2.3.1. Neleidžiama dalyvauti kūriniams, kurių bendraautoriai yra du ar daugiau kompozitorių.

2.3.2. Kompozicijų pradinė padėtis prívalo būti legali. Jei pradinėje padėtyje baltų šaškė (šaškės) yra atakuotos juodų šaškės (šaškių), tai tokiu atveju kūrinio autorius turi pateikti pradinės padėties susidarymo įrodymą iš padėties, kurioje nėra nei vieno «paruošto kirtimo».

2.3.3. Kiekvieno dalyvio leistinas pristatyti kūrinių skaičius nurodytas nuostatų punkte 2.5.

2.3.4. Atsiustų kūrinių ištaisymas ir pakeitimas neleidžiamas.

2.3.5. Kiekviename skyriuje teisėjauja vienas teisėjas.

2.3.6. Teisėjo-koordinatoriaus pareigas atlieka koordinatorius.

2.3.7. Galutiniai rezultatai bus paskelbti praėjus vienam mėnesiui po preliminarių rezultatų paviešinimo.

 

2.4. Čempionato kūriniai turi:

2.4.1. Problemos turi atitikti TT-64  skyrių «2.1. – 2.3.6.» reikalavimus, o taip pat TT-64 skyriuje «6.» aprašytiems RM (Meistriškos taisyklės) arba RS (Super taisyklės) lygių reikalavimams.

TT-64  skyriaus «2.3.1.» estetinė charakteristika (pradinės padėties legalumas)  pakeista į nuostatų punto 2.3.2. reikalavimą. 

2.4.2. Daminės problemos turi atitikti TT-64 skyriaus «2.4.» reikalavimus, o taip pat TT-64 skyriuje «6.» aprašytiems RM (Meistriškos taisyklės) arba RS (Super taisyklės) lygių reikalavimams.

TT-64  skyriaus «2.3.1.» estetinė charakteristika (pradinės padėties legalumas)  pakeista į nuostatų punto 2.3.2. reikalavimą. 

2.4.3. Etiudai turi atitikti TT-64  skyriuje «3.» aprašytiems reikalavimams.

 

2.5. Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip šešis kūrinius.

 

2.6. Varžybose yra leidžiama dalyvauti sekantiems kūriniams:

2.6.1. Naujiems.

2.6.2. Publikuotiems spaudoje, internetinėje erdvėje po 2011 metų birželio mėnesio 30 dienos, tačiau varžybose nedalyvavusiems.

2.6.3. Nepublikuotiems arba publikuotiems po 2011 metų birželio mėnesio 30 dienos spaudoje, internetinėje erdvėje ir dalyvavusiems varžybose, kurių pradžia žymima vėlesne nei 2011 metų birželio mėnesio 30 dienos data (išskyrus nuostatų punktą 2.7.2.). 

 

2.7. Čempionate neleidžiama dalyvauti:

2.7.1. Kūriniams, kurie iki Lietuvos čempionato pradžios (2015 metų liepos mėnesio 01 dienos) dar dalyvauja kitose varžybose.

2.7.2. Kūriniams, kurie jau dalyvavo nacionaliniuose čempionatuose ir gavo teigiamą įvertinimą.

 

2.8. Čempionato teisėjų žiuri yra sekanti:

2.8.1. «Problemų» skyriuje teisėjauja – V.Bieliauskas (Lietuva).

2.8.2. «Daminių problemų» ir «Etiudų» skyriuose teisėjauja – A.Kogotko (Baltarusija).

2.8.3. Čempionato koordinatoriai – V.Bieliauskas, S.Žilevičius (Lietuva).

2.8.4. Čempionato konsultantas – A.Polevoj (Israel).

 

2.9. Dalyvių kūrinius teisėjai vertina pagal «100» taškų skalę.

 

2.10. Kūriniai priimami nuo 2015 metų liepos mėnesio 01 dienos iki 2015 metų rugpjūčio mėnesio 01 dienos (paskutinė išsiuntimo data pagal pašto žymeklį arba elektroninio laiško išsiutimo datą yra 2015 metų liepos mėnesio 31 diena).

Kūriniai siunčiami:

elektroniniu laišku adresu –  Valdas Bieliauskas <bieliauskas@mail.ru>

arba

pašto laišku (rekomenduojama registruotu laišku) adresu – Stasys Žilevičius, Šaulių 19-1, Skuodas LT 98124

Čempionato dalyvis pats pasirenka, kuriuo adresu išsiųsti savo kūrinius.

 

3. Nugalėtojų nustatymas

 

     Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti «0» taškų, vieta neskiriama.

 

4. Apdovanojimai

 

     Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai  apdovanojami medaliais ir diplomais , užėmę antrą ir trečią vietas apdovanojami medaliais ir diplomais.

          Kompozitorių klasifikaciniai balai ir labai geri kūriniai apskaičiuojami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

5. Rezultatų paskelbimas

 

     Dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai čempionato rezultatai bus paskelbti sekančiuose interneto saituose ir forumuose:

http://www.lskms.puslapiai.lt/

http://minietiud.forum2x2.ru/

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator