Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas

                                                                                                     

                                                                                                                                                             Tvirtinu:

                                                                                                   LŠKMS prezidentas A.Kačiuška

                                                                                                              2022-11-24

2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato

NUOSTATAI

2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatą (toliau – čempionatas) organizuoja ir praveda Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau - LŠKMS).

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius.

1.3. Geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

2. Varžybų vykdymo tvarka   

2.1. Čempionatas pravedamas neakivaizdžiai nuo 2023 m. vasario 1 d, iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 trijuose skyriuose:

  • Problemos (įskaitant ir miniatiūras)
  • Daminės problemos
  • Etiudai

Teminių užduočių skyriuose nėra.

2.2. Čempionate be starto (dalyvio) mokesčio turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar Lietuvos nuolatiniai gyventojai, kurie yra LŠKMS nariais (LŠKMS nariai turi būti sumokėję metinį LŠKMS nario mokestį už 2022 m.), taip pat tie, kurie yra kitų Lietuvos šaškių federacijos (toliau - LŠF) klubų nariais. Čempionato dalyviai, kurie nėra LŠKMS nariais, siųsdami kūrinius į čempionatą, turi nurodyti kokiam LŠF klubui priklauso.

LŠKMS ir LŠF klubų nariai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiais ir/ar Lietuvos nuolatiniais

gyventojais, čempionate turi teisę dalyvauti be konkurencijos, t.y. čempionate jiems vietos skiriamos su prierašu „be konkurencijos“, jie apdovanojami čempionato nuostatuose nustatytais piniginiais prizais, bet neapdovanojami medaliais ir diplomais.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie nėra LŠKMS ar LŠF klubų nariais čempionate gali dalyvauti lygiomis teisėmis su kitais čempionato dalyviais, iki 2023 m. kovo 31 d. sumokėję 15 EUR starto (dalyvio) mokestį į LŠKMS atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 22 7044 0600 0232 5083.

2.3. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinių šaškių kompozicijos Taisyklių - paprastosios/rusiškos  šaškės (toliau - TT-64), patvirtintų FMJD CPI 2010 m. sausio 29 d., su 2011 m. liepos 17 d. ir 2016 m. birželio 2 d. pakeitimais ir papildymais, reikalavimus, išskyrus:

2.3.1. Neleidžiama dalyvauti kūriniams, kurių bendraautoriai yra du ar daugiau kompozitorių.

2.3.2. Kompozicijų pradinė padėtis privalo būti legali. Jei pradinėje padėtyje baltųjų šaškė (šaškės) yra atakuotos juodųjų šaškės (šaškių), tai tokiu atveju kūrinio autorius turi pateikti pradinės padėties susidarymo  įrodymą iš padėties, kurioje  maksimalus baltųjų ir juodųjų šaškių skaičius turi būti ne didesnis kaip 12x12  ir nėra nė vieno «paruošto kirtimo».

2.3.3. Kiekvieno dalyvio leistinas pristatyti kūrinių skaičius nurodytas nuostatų punkte 2.5.

2.3.4. Atsiustų kūrinių ištaisymas ir pakeitimas neleidžiamas.

2.3.5. Kiekviename skyriuje teisėjauja vienas teisėjas.

2.3.6. Čempionato organizatoriaus pareigas atlieka čempionato vyr. teisėjas, čempionato

koordinatoriaus pareigas – čempionato vyr. sekretorius.

2.3.7. Galutiniai rezultatai bus paskelbti praėjus vienam mėnesiui po preliminarių rezultatų paviešinimo.

2.4. Čempionato kūriniai turi:

2.4.1. Problemos turi atitikti TT-64  skyrių «2.1. – 2.3.6.» reikalavimus, o taip pat TT-64 skyriuje «6.»aprašytiems RM (Meistriškos taisyklės) arba RS (Super taisyklės) lygių reikalavimams.

TT-64  skyriaus «2.3.1.» estetinė charakteristika (pradinės padėties legalumas)  pakeista į nuostatų punkto 2.3.2. reikalavimą. 

2.4.2. Daminės problemos turi atitikti TT-64 skyriaus «2.4.» reikalavimus, o taip pat TT-64 skyriuje «6.» aprašytiems RM (Meistriškos taisyklės) arba RS (Super taisyklės) lygių reikalavimams.

TT-64  skyriaus «2.3.1.» estetinė charakteristika (pradinės padėties legalumas)  pakeista į nuostatų punkto 2.3.2. reikalavimą. 

2.4.3. Etiudai turi atitikti TT-64  skyriuje «3.» aprašytiems reikalavimams.

2.5. Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip šešis kūrinius.

2.6. Varžybose yra leidžiama dalyvauti šiems kūriniams:

2.6.1. Naujiems.

2.6.2. Publikuotiems spaudoje, internetinėje erdvėje po 2019 m. balandžio 30 dienos; dalyvavusiems varžybose po 2019 m. balandžio 30 dienos. Šiuo atveju reikia nurodyti publikacijos vietą ir datą; varžybas, kuriose dalyvavo, ten gautą įvertinimą ir užimtą vietą.

2.7. Čempionate neleidžiama dalyvauti:

2.7.1. Kūriniams, kurie čempionato vykdymo metu (nuo 2023 m. kovo 31 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) dalyvauja kitose varžybose.

2.7.2. Kūriniams, kurie jau dalyvavo Lietuvos čempionatuose ir gavo teigiamą įvertinimą.

2.8. Čempionato teisėjų žiuri yra ši:

2.8.1. Problemų skyriaus teisėjas  – M. Levandovskij (Ukraina).

2.8.2. Daminių problemų ir Etiudų skyrių teisėjas – A. Panchenko (Ukraina).

2.8.3. Čempionato vyr. teisėjas  – A. Kačiuška, vyr. sekretorius   R.Mackevičius.

2.9. Dalyvių kūrinius teisėjai vertina pagal «100» taškų skalę.

2.10. Kūriniai priimami nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. (paskutinė išsiuntimo data pagal pašto žymeklį arba elektroninio laiško išsiuntimo datą yra 2023  m. kovo 31 d.).

Kūriniai siunčiami:

2.10.1. El. paštu adresu mackevicius.rimas@gmail.com

arba

2.10.2. Pašto laišku (rekomenduojama registruotu laišku) adresu Rimas Mackevičius, Parko 30-25,

LT-11241 Vilnius.

Abu siuntimo būdai yra lygiaverčiai. Čempionato dalyvis pats pasirenka, kuriuo adresu išsiųsti savo kūrinius.

3. Nugalėtojų nustatymas

 Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti «0» taškų, vieta neskiriama.

4. Apdovanojimai

Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais ir diplomais, užėmę antrą ir trečią vietas apdovanojami medaliais ir diplomai (čempionai ir kitų prizinių vietų laimėtojai nustatomi ir šie apdovanojimai skiriami eliminuojant be konkurencijos dalyvaujančių čempionato dalyvių užimtas vietas).

Čempionato prizinis fondas – 180 EUR. Čempionato kiekvieno skyriaus I vietos laimėtojas apdovanojamas 30 EUR piniginiu prizu, II vietos – 20 EUR, III vietos – 10 EUR piniginiais prizais.

Kompozitorių klasifikaciniai balai ir labai geri kūriniai apskaičiuojami LŠKMS nustatyta tvarka.

5. Rezultatų paskelbimas

Čempionato nuostatai, dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai čempionato rezultatai turi būti paskelbti LŠKMS svetainėje adresu http://www.lskms.puslapiai.lt/

 

                                                Copyright © 2008-2022 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator